КОНСУЛТАНТСКИ ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

Управление, участие, финансиране на проекти и дейности в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха

КОНСУЛТАНТСКИ ИНЖЕНЕРНИ УСЛУГИ

ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ ООД предлага консултантски и инженерни услуги за разработка, финансиране и изпълнение на инвестиционни проекти в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха, насочени основно към мерки и дейности за опазването на околната среда.

• Проектно консултиране и предоставяне на инженерно-консултантски услуги

• Управление на инвестиционни проекти

• Подготовка на инвестиционни проекти и предпроектни проучвания

Разпределение и търговия с електрическа енергия

Услуги

Проектното консултиране и предоставянето на инженерно-консултантски услуги

Инвестиционни сделки и управление на финансови инструменти за финансиране на дейности в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха

Пренос, разпределение и търговия с електрическа енергия, търговия с емисии или енергийни спестявания

Управление и участие в проекти за енергийна ефективност

Инвестиции, управление и участие в проекти за използването на алтернативни суровини, използването на рециклирани материали като суровини и повторната употреба на материали

СЕКТОРИ

КЛИМАТ И ОКОЛНА СРЕДА

ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ ООД предлага консултантски и инженерни услуги за разработка, финансиране и изпълнение на инвестиционни проекти в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха.

Консултантски и инженерни услуги за разработка, финансиране и управление на проекти, насочени към дейности в областта на опазването на околната среда, както и експертиза по отношение на екологични и икономически анализи за нуждите на местната и държавна администрация.

ЕНЕРГЕТИКА

Консултантски и инженерни услуги за разработка, финансиране и изпълнение на инвестиционни проекти в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха, насочени основно към мерки и дейности за опазването на околната среда.

Анализ и оценка на възможностите за реализиране на енергийни проекти, финансирани от фондовете на ЕС с участието на публични организации и икономически оператори.

ТРАНСПОРТ

Консултантски и инженерни услуги за разработка, финансиране и изпълнение на инвестиционни проекти в областта на устойчивата градска мобилност и екологичния транспорт.

Предоставяне на техническа помощ и консултации на публични и местни власти и икономически оператори за подготовка на интегрирани проекти в областта на устойчивата градска мобилност и екологичния транспорт.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Изготвяне на проекти, програми и планове, свързани с регионалното развитие, които имат за цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост в различните територии. Анализ и оценка на възможностите за реализиране на регионални проекти, финансирани от фондовете на ЕС с участието на публични организации и икономически оператори.

ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

Интеракт Енерджи ООД изготвя анализи и правни, финансово-икономически, екологични и социални обосновки за изграждане на Индустриални зони в България.

Интеракт Енерджи ООД предлага техническа помощ и консултации на публични и местни власти за подготовка на интегрирани териториални проекти за изграждане и управление на Индустриални зони.

ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Интеракт Енерджи ООД предлага инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството и техническа помощ и комплексна подкрепа на проекта от предпроектно проучване, финансиране, реализация и управление на проекта, последваща оценка и мониторинг.

SMART ГРАДОВЕ

Дигитализация и иновативни Smart City решения

Smart City- Industry 4.0

Интелигентен и устойчив град

Smart Cities
Smart Cities

Станции за зареждане на електромобили

Зареждане на електромобили
Станции за зареждане на електромобили

Проекти

Реализирани проекти от ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ ООД и проекти в процес на реализация

2021г.

Проект „Повишаване на организационната, техническата и административна осигуреност за подобряване на качеството на екологичните мерки за поддръжка и облагородяване на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“

2020г.

Проект „Реконструкция на водопровод и канализация и рехабилитация на уличната настилка на 11 улици в ЦГЧ на Благоевград“

2020г.

Проект “Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД – Благоевград“

Връзка с нас

Направете вашето запитване тук